Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ022503

Een sage (mondeling), donderdag 13 juli 1967

Hoofdtekst

Minse Griper wenne oan 'e Spekloane. Hy wie duvelbander.
Tryn Snipel wie syn wiif. Dy koe kaertlizze.
Op in kear kreaude se mei ien. Doe sei se: "Fljoch mar yn 'e wyk." En it minske fleach yn 'e wyk.
't Jongfolk gong der faek hinne to kaertlizzen. It hûs lei op in minne namme.
Minse stjûrde skoppenboer út om in flesse drank. It earste romerfol waerd yn 't fjûr smiten.
Der moest earst ien wêze, dy't sei: "Ik krij de flesse aenst oan." Oars gong 't raer.


Onderwerp

SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.    SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.   

Beschrijving

Minse Griper was een duivelbanner en Tryn Snipel was zijn vrouw. De mensen kwamen vaak bij haar om de kaart te leggen. Op een keer wenste ze een vrouw de wijk in, en toen vloog ze zo door de wijk.
Mensen sturen een schoppenboer uit om een fles drank. Het eerste borreltje werd in het vuur gegooid.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 225, verhaal 3

Commentaar

13 juli 1967
Pikbube als Helfer.

Naam Overig in Tekst

Minse Griper    Minse Griper   

Tryn Snipel    Tryn Snipel   

Naam Locatie in Tekst

Spekloane    Spekloane   

Speklaan    Speklaan   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21