Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024303

Een sage (mondeling), woensdag 02 augustus 1967

Hoofdtekst

Jehannes Meerstra hat tsjinne by Doede Postma. Dy wenne oan 'e Simmerdyk, oan 'e kant fan Burgumerheide.
Op in moarn krigen Jehannes en de boer wurden, wylst se by de thétafel sieten.
Doe soenen se dongride. Jehannes hie in wein laden. De boer hie de beide hynders klear. Dy spande hy der foar.
"Fuort, beesjes", sei er.
Mar de hynders bleauwen stean dêr't se stienen.
De boer rôp al ris wer, mar hy koe roppe en slaen sa't er woe, it joech him allegearre neat. De hynders kommen net fan 't sté.
Op 't lêst sei Jehannes: "Hoe sit it, boer, mat de rûzje mar wer út wêze?"
"Ast' der hwat oan dwaen kinste, dan graech", sei de boer.
"Fuort dan mar beestjes", sei Jehannes, en dêr gong de saek hinne.


Beschrijving

Jehannes Meerstra diende bij een boer. Op een keer waren ze aan het mestrijden, maar de paarden weigerden de wagen voort te trekken. Jehannes en de boer hadden net ruzie gemaakt, en Jehannes liet nu de paarden stil staan. Op het laatst zei Jehannes: "Hoe zit het boer, moet de ruzie maar weer uit wezen?" Dat wilde de boer wel, en toen liepen de paarden weer.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 243, verhaal 3

Commentaar

2 augustus 1967

Naam Overig in Tekst

Jehannes Meerstra    Jehannes Meerstra   

Doede Postma    Doede Postma   

Naam Locatie in Tekst

Simmerdyk    Simmerdyk   

Burgumerheide    Burgumerheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21