Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024306

Een sage (mondeling), woensdag 02 augustus 1967

Hoofdtekst

Greate Pier wie in hiele sterke keardel. Op in kear wied er us oan 't ploeijen. Hy hie 't hynder foar de ploege spand. 't Wie noch in âlderwetske ploege mei in houten balke. Doe kom der in fremde man op him ta en dy frege: "Wite jo hwer't greate Pier wennet?"
Doe sloech Pier it hynder foar de ploege wei. En hy naem de ploege yn 'e rjochterhân en tilde him in ein fan 'e groun en doe wiisde er mei de ploege op in hûs. En hy sei: "Sjoch, dêr wennet er." Mei de oare fûst sloech er himsels op it boarst en sei: "En hjir stiet er."


Onderwerp

SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.    SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.   

Beschrijving

Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of hij wist waar Grote Pier woonde. Pier tilde de ploeg met een hand op en wees ermee naar een huis en zei: "Daar woont hij." Met zijn andere vuist sloeg hij zichzelf op de borst en zei: "En hier staat hij."Bron

Corpus Jaarsma, verslag 243, verhaal 6

Commentaar

2 augustus 1967
"Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.

Naam Overig in Tekst

Grote Pier    Grote Pier   

Greate Pier    Greate Pier   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21