Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024410

Een sage (mondeling), zaterdag 02 september 1967

Hoofdtekst

In nachtmerje koe in man wêze as in frou.
By de froulju kom in man as nachtmerje, by de manlju in frommeske. Fan sawn op elkoar folgjende jonges of sawn op elkoar folgjende famkes wie ien in nachtmerje. It wie in boaze geest. Sa neamde myn wiif har beppe de nachtmerje ek. Dy hie de toffels altyd mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Op in kear, doe wie myn wiif noch in famke, doe sei 't âldminske tsjin har: "Ik ha sa'n duvelbistridings hawn fannacht. Ik ha sa oan dy roppen, mar ik koe dy net wekker krije."
"hwat hie 'k dan dwaen matten", sei myn wiif.
"Dû hiest mar psalmsjonge matten, den wie 'k wol bifrijd woarn", sei se.

Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had moeten doen. De grootmoeder zei dat als zij een psalm had gezongen, ze wel bevrijd zou zijn.

Bij vrouwen komen mannen als nachtmerries, en bij mannen komen vrouwen. Van zeven op elkaar volgende jongens of meisjes, is er eentje een nachtmerrie. Een nachtmerrie is een boze geest. Je moet de pantoffels met de hakken tegen het bed aan zetten.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 244, verhaal 10

Commentaar

2 september 1967
Mensch von Mahr beritten

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21