Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024508

Een sage (mondeling), donderdag 10 augustus 1967

Hoofdtekst

Der wie in feint, dy wie tige dryst. Op in joun praette er mei in stik of hwat maten ôf, hy soe foar in goune in deabonke fan 't tsjerkhôf helje. Hy gong der hinne en socht even en soe doe in deabonke pakke. Mar doe't er de hân útstuts hearde er in lûd, dat fan omheech wei kom: "Mijn been niet." Twa fan 'e oaren wienen boven op elkoar stean gong en de bovenste wie deselde dy't dit sein hie.
Doe socht er om in oare bonke. Doe't er wer ien pakke soe sei in trêdden dy't boppe op 'e oare twa klom wie: "Mijn been ook niet." Dy bonke liet er ek lizze. Mar doe't er in trêdden gripe soe, waerd der fan omheech sein: "En mijn been ook niet."
Mar de jonge pakte de bonke en sei: "Ik haw him en ik hâld him en ik nim him mei."


Onderwerp

VDK 1676D* - Schedel halen uit knekelhuis: "Dit is mijn vaders hoofd."    VDK 1676D* - Schedel halen uit knekelhuis: "Dit is mijn vaders hoofd."   

ATU 1676D    ATU 1676D   

sinVDK 1676D* - Der Gang zum Knochenhaus um einen Totenkopf zu holen.    sinVDK 1676D* - Der Gang zum Knochenhaus um einen Totenkopf zu holen.   

Beschrijving

Een knecht sprak met zijn maten af dat hij voor een gulden een doodsbeen van het kerkhof zou halen. Hij ging erheen, maar op het moment dat hij een been wilde pakken, hoorde hij: "Niet mijn been." De knecht wilde een ander been pakken, maar opnieuw hoorde hij: "Mijn been ook niet." Maar bij de derde keer pakte de knecht het been en hij zei: "Ik heb hem en ik hou hem en ik neem hem mee."

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 245, verhaal 8

Commentaar

10 augustus 1967
Schedel halen uit knekelhuis: "Dit is mijn vaders hoofd."

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21