Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024609

Een sage (mondeling), zondag 13 augustus 1967

Hoofdtekst

Heit syn pake fortelde, dat der wie us in ploechje jongfolk yn Wynjeterp, dy hienen dêr yn 'e herberch it heilich avondmaal fierd. It hie der tige oan wei gong. Sy hienen in protte drank hawn en mei alles de spot dreaun. Der wie hyltyd flokt en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns foun mei de holle omkeard op 'e romp.
Us heit hat dit wol faek forteld en dan sei hy der by: "Noait nei spotters hearre."


Onderwerp

SINSAG 0922 - Teufel bricht Sünder das Genick.    SINSAG 0922 - Teufel bricht Sünder das Genick.   

Beschrijving

Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 246, verhaal 9

Commentaar

13 augustus 1967
Teufel bricht Sünder das Genick

Naam Overig in Tekst

Satan    Satan   

Naam Locatie in Tekst

Wynjeterp    Wynjeterp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21