Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024906

Een sage (mondeling), zondag 17 september 1967

Hoofdtekst

Alde Hindrik IJe (Jehannes potkarre syn skoanheit) wenne yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema. Dy roan mei 't pak. Hy hie in fluwielen sek op 'e rêch, dy wie mei koarden ticht strûpt. Hy wie in greate foarse keardel. Op in joun soed er nei hûs ta. Hy wie sahwat oan 'e Staetsskoalle ta dêr't de Singel bigjint. Doe stie dêr oan 'e kant fan 'e hage in keardel.
"Goeije navend", sei Hindrik. Mar dy keardel sei neat.
"Duvel, wolst neat sizze?" sei Hindrik.
Doe soe Hindrik him beet krije, mar doe taestte hy der mei syn hân dwars troch hinne. It wie in spoek.

Onderwerp

SINSAG 0475 - Spuk in Gestalt einer lebendigen Person.    SINSAG 0475 - Spuk in Gestalt einer lebendigen Person.   

Beschrijving

Op een avond groette een man een andere man niet terug. Hij werd kwaad en wilde hem pakken. Maar hij ging met zijn hand dwars door de ander heen. Het was een spook.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 249, verhaal 6

Commentaar

17 september 1967
Spuk in Gestalt einer lebendigen Person.

Naam Overig in Tekst

Hindrik IJe    Hindrik IJe   

Jehannes    Jehannes   

Naam Locatie in Tekst

Smoarhoeke    Smoarhoeke   

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21