Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ025303

Een sprookje (mondeling), december 1954

Hoofdtekst

Aeltsje fan Sumarreheide moest us nei Burgum ta om bilesting to biteljen. Sy gong der rinnende hinne. Mar sy hie fiif en twintich goune to min en dat wie har yn 'e wei.
Aeltsje wie hwat bot yn har útdrukkings en hja sei sa by har sels: "Ik woe foar den duvel wol, dat ik fiif en tweintich goune foun."
En hwat gebeurde der? Dêr't it paed in bocht makke yn 'e Pasterijelânnen lei midden op 'e reed in giel briefke fan fiif en tweintich goune!
It koste Aeltsje striid, mar sy preuvele: "Heare biwarje my, dat ik it net opkrij!"
Yn 'e fierte krige hja in persoan yn 't eech, dy't nei har seach. Doe't hja werom kom, itselde paed lâns, wie 't briefke fuort.

Onderwerp

AT 0813 - A Careless Word Summons the Devil    AT 0813 - A Careless Word Summons the Devil   

ATU 0813    ATU 0813   

Beschrijving

Een vrouw moest eens naar Burgum toe om belasting te betalen. Ze kwam 25 gulden tekort en dacht bij zichzelf: "Ik zou voor de duivel willen dat ik 25 gulden vond." Waar het pad een bocht maakte lag een briefje van 25 gulden. De vrouw bad tot God dat ze het niet op zou pakken. In de verte zag ze iemand die naar haar keek. Toen ze op de terugweg weer langs die plek kwam, was het briefje weg.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 253, verhaal 3

Commentaar

december 1954
A Careless Word Summons the Devil

Naam Overig in Tekst

Aeltsje    Aeltsje   

Pasterijelânnen    Pasterijelânnen   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Burgum    Burgum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21