Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ025403

Een sage (mondeling), zondag 20 augustus 1967

Hoofdtekst

Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in tilbry oanriden.
"Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts.
"Stap mar yn", sei de boer.
Underweis hâldt in plysje har oan.
"Ha jo Japik Ingberts ek sjoen?" sei er tsjin 'e boer.
"Dy mat hjir yn 'e buert wêze."
Doe seach de plysje us yn 'e wein op. Japik Ingberts pakte de boerinne gau it earizer fan 'e holle, hy sprong út 'e wein en sette de bosken yn.
"Moesten jo Japik Ingberts ha?" rôp er. "Hjir is er!"


Onderwerp

VDK 1525Z* 6 - Japik Ingberts rukt boerin gouden oorijzer van het hoofd    VDK 1525Z* 6 - Japik Ingberts rukt boerin gouden oorijzer van het hoofd   

Beschrijving

Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten jullie Japik Ingberts hebben? Hier is hij!"Bron

Corpus Jaarsma, verslag 254, verhaal 3

Commentaar

20 augustus 1967
Japik Ingberts rukt boerin gouden oorijzer van het hoofd

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21