Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ026010

Een sage (mondeling), maandag 04 september 1967

Hoofdtekst

Mem dy tsjinne to Sigerswâld ûnder Garyp by Ale Riegstra. Sy wie doe noch net troud. Doe lei dêr us in kear in modderskipper en dy kom op in joun to praten by Ale Riegstra. Mem en it oare folk woarden útnoege om meielkoar nei 't skip ta, dêr't de bern thús wienen.
Doe wie dêr in jonge keardel op dat modderskip, dy sei: "Ik sil even in flesse drank komme litte."
Hy krige in spylkaert en smiet dy bûten ta de roef út. Doe sweefde der in flesse drank op 'e tafel. It earste romerfol smiet er fuort oer 't linker skouder hinne.


Onderwerp

SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.    SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.   

Beschrijving

Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles op de tafel. Het eerste glaasje heeft hij over zijn linkerschouder gegooid.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 260, verhaal 10

Commentaar

4 september 1967
Pikbube als Helfer.

Naam Overig in Tekst

Ale Riegstra    Ale Riegstra   

Naam Locatie in Tekst

Sigerswâld    Sigerswâld   

Garyp    Garyp   

Garijp    Garijp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21