Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ026107

Een sage (mondeling), zaterdag 06 september 1969

Hoofdtekst

It mat yn Eastemar gebeurd wêze. Dêr wenne in faem, dy hâldde in weddenskip mei in pear feinten. Sy soe nei 't tsjerkhôf ta yn 'e nacht en dêr de biezemstok yn it graef fan har forstoarne frijer stekke. Dan koe se in ryksdaelder fortsjinje.
Hja gong der hinne. It waeide ta. Doe't se de stok yn it graef stekke soe, fornom se net, dat se der in tippe fan har skelk by ynstuts. Doe koe se net fuort komme. Fan kjellens is se stoarn.


Onderwerp

AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard    AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard   

ATU 1676B    ATU 1676B   

Beschrijving

Een meisje wedde met een paar knechten afgesloten dat ze 's nachts een bezemsteel in het graf van haar overleden vrijer zou steken. Door de wind merkte ze niet dat ze bij het steken van de stok een stukje van haar schort meenam. Toen ze merkte dat ze niet meer weg kon is ze van schrik gestorven.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 261, verhaal 7 (Archief meertens Instituut)

Commentaar

6 september 1969
Clothing Caught in Graveyard

Naam Locatie in Tekst

Eastermar    Eastermar   

Oostermeer    Oostermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21