Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ026709

Een sage (mondeling), dinsdag 03 oktober 1967

Hoofdtekst

Yn 'e droom hear ik faek in stem. Dy dielt my dan it ien of oare mei. Dêrtroch wyt ik fan alles, hwat der gebeure sil.
Ik haw trije beppesizzers, dy moesten alle trije in pop ha. Dy stem sei tsjin my: Twa derfan dat wurde jonges. Se komme allebeide Anders to hiten. (Ik wist net dat de heiten fan 'e manlju beide Anders hieten)
Tsjin 'e trêdde beppesizzer sei 'k: "Dû krigest in famke." Dat is ek útkaem. It woarde tsjin my sein. Dat binne fisioenen.
Sa't ik sei, ik hear hiel faek timmerjen, sawol by dei as by nacht. En 't komt altyd nei.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een vrouw hoort in haar dromen vaak een stem die haar voorspellingen doet. Daarnaast hoort ze vaak het geluid van timmeren op plaatsen waar nieuwe huizen gebouwd zullen worden.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 267, verhaal 9

Commentaar

3 oktober 1967
Vorbedeutung anderer Ereignisse.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21