Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027012

Een sage (mondeling), zondag 24 september 1967

Hoofdtekst

Us heit hat faek lêst hawn fan nachtmerjes. "Ik ha wol sa faek prebearre ien to fangen", sei er. "Dan lei 'k klear. Dan sei 'k by my sels: - As der nou aenst ien komt, dan sil 'k har pakke. Dan ûntkomt se my net."
Mar hy hat noait ien fange kind.


Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Een man had last van nachtmerries. Hij probeerde ze altijd te pakken, maar dit lukte nooit.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 270, verhaal 12

Commentaar

24 september 1967
Mensch von Mahr beritten

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21