Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027305

Een sage (mondeling), dinsdag 10 oktober 1967

Hoofdtekst

In neef fan myn heit koe soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. Hy liet se der ek wer yn gean. Ik ha 't sels sjoen. Hy kom út Amerika. Hy koe ek bûksprekke. Hy wie us by ús, doe wienen wy yn 'e keamer en hy stie yn 'e skuorre. Sa praette er mei ús sûnder dat men hearre koe dat er net yn 'e keamer wie.
Hy hie faek forlet fan jild. Hy kom dan by ús âlde muoike. Dy wie wolgesteld en hie gjin bern. Hy kom der dan om sinten to lienen. Mar hy joech se noait werom.
Op in kear doe kom er dêr wer. Muoike sei: "Ik ha gjin sinten."
"Jawol", sei er, muoike hat sàfolle yn 'e bûse en sàfolle yn 't kammenet. En dat wie ek krekt hwat se hie. Doe hat se him dan mar wer sinten jown. Mar 't wie de lêste kear. Sy sei: "Dû krigest gjin wer." Hy hat der ek net wer west om jild.
Hy wist op 'e goune om't ôf hoefolle sinten muoike hie.
Hy stie yn 'e loft to sjen en dan sei er: "Der komme safolle buijen, op dy en dy tiden. En dat kom krekt út.
Onderwerp

SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.    SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.   

Beschrijving

Een naar Amerika geëmigreerde man kon toveren. Hij kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen, en hij kon buikspreken. Als hij weer 's geen geld had, leende hij bij een oudtante. Deze zei dan dat ze niets had, maar hij kon precies vertellen hoeveel geld ze waar bewaarde. En als hij naar de lucht keek, wist hij precies hoe laat het zou gaan regenen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 273, verhaal 5

Commentaar

10 oktober 1967
Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.

Naam Locatie in Tekst

Amerika    Amerika   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21