Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027406

Een mop (mondeling), dinsdag 14 november 1967

Hoofdtekst

Der wie us in keardel, dy koe ôfgryslike hurd reedride. 't Wie ljochtmoannewaer en hy ried oer 't iis. Der ried hyltyd ien njonken him, dy koe krekt like hurd. Dy keardel ried hurder en hurder, hwant hy woe dy oare foar bliuwe. Mar dat koed er net. Doe moest er ûnder 'e brêge troch. Doe wie dy oare ynienen fuort. Doe krige er yn 'e gaten dat er tsjin syn eigen skaed riden hie.

Onderwerp

AT 1321B - Fools Afraid of their own Shadow    AT 1321B - Fools Afraid of their own Shadow   

ATU 1321B    ATU 1321B   

Beschrijving

Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug verdwenen was.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 274, verhaal 6

Commentaar

14 november 1967
Fools Afraid of their own Shadow

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21