Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027901

Een mop (mondeling), maandag 09 oktober 1967

Hoofdtekst

Der wie in jonge, dy stammere sa. Dy jonge hie al op forskillende plakken west mar de lju woenen him net hâlde fanwege it stammerjen.
Doe wie der in apteker, dy sei: "Ik mat him hjir mar ha."
En dat gebeurde doe. De apteker koe wol aerdich mei de jonge omgan. De jonge koe goed sjonge en as er hwat fortelle woe en hy bleau der yn stykjen, dan sei de apreker: "Sjong it mar."
Op in kear doe kom dy jonge by him alhiel oerstjûr.
Hy sei: "Mmnynhear, mmnynhear..."
"Sjong it mar", sei de apteker.
Doe bigong de jonge ta sjongen: "Het laboratorium staat in brand, hoezee!"
(op 'e wize fan Wie in januari geboren is, staat op)

Onderwerp

VDK 1562J* - "Zing het dan!"    VDK 1562J* - "Zing het dan!"   

Beschrijving

Een jongen stottert erg, maar krijgt toch een baantje bij een apotheker. De jongen kan goed zingen, en als hij erg stottert, zegt de apotheker: "Zing het maar." Dan stottert de jongen niet. Op een dag komt de jongen overstuur binnen en hij moet zijn mededeling maar zingen. Hij zingt dan dat het laboratorium in brand staat.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 279, verhaal 1 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

9 oktober 1967
"Zing het dan!"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21