Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ028310

Een sage (mondeling), 1951 - 1954

Hoofdtekst

Winterdeis flochten wy thús matten. Mem sutele se faek út mei de karre, mar heit ek wol us. Heit hie ûnder tsjinst by de jagers west en koe de hiele soldaterije.
Heit ried us mei de mattekarre fan Boelensloane nei Holwert. Hy soe nei 't Amelân ta.
Hy wie tusken Dokkum en Holwert yn mei de karre.
't Wie likernôch yn 1907.
Der kommen greate wolkens oan 'e loft. Hynstefolk, soldaten kommen der oan. Fan 'e oare kant kom ék in great leger. Hja wienen omtrint oan elkoar ta (Fantofoaren hienen se al sketten, dat duorre wel trije ûren). It wie allegearre soldatenfolk.
Doe sakke 't fan beide kanten del. 't Fechtsjen wie dien.
Doe 't yn 1914 de oorloch útbriek, sei heit: "Dizze hiele ooloch bileef ik. Ik ha de ein der fan sjoen oan 'e himel. Gjin fan beiden wint it," sei er.
Hy hat it bileefd. Hy is stoarn yn 1938.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Op weg om matten te verkopen ziet de vader van de verteller in de wolken twee legers aankomen. De wolken zakken en er wordt strijd geleverd. Het is een voorteken van de Eerste Wereldoorlog. Bij het uitbreken van de echte oorlog weet de vader dat hij de hele oorlog zal meemaken, en dat tenslotte geen van de partijen de oorlog zal winnen. Dit is uitgekomen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 283, verhaal 10 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

ca. 1953
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Naam Overig in Tekst

Amelân [Ameland]    Amelân [Ameland]   

Eerste Wereldoorlog    Eerste Wereldoorlog   

Naam Locatie in Tekst

Boelensloane [Boelenslaan]    Boelensloane [Boelenslaan]   

Holwert    Holwert   

Dokkum    Dokkum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21