Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ029405

Een sage (mondeling), 1949 - 1952

Hoofdtekst

Wy wienen matteflechters. As fanke moest ik in kear in matte flechtsje foar hiel âlde minsken yn Feanwâldsterwâl. Doe fortelde dat âlde minske my it folgjende:
Ik wie in jongfaem, de âldste fan fiif bern.
Heit en mem en de fjouwer oare bern dy gongen op in snein mei in boatsje nei de Falom. Achter Feanwâlden yn 'e Blauwe klyndobbe binne se alle seis fordronken.
Ik wie thúsbleaun. Ik wie yn 't Bûtenfjild yn 'e tinte. 't Woarde sok min waer, dat de tonger kom by my yn 'e tinte. In roede fierder, dêr barstte de tonger. 't Wie krekt as loek it as in blauwe earnamer byinoar.
De foarige deis hie in bolkoerrinster in freeslik gejammer heard yn 'e Blauwe klyndobbe. En der wie sein woarn: "De tijd is verschenen, de man is er niet."
Dat bolkoerwiif wie op 'e Godloassingel.

Onderwerp

SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"    SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"   

Beschrijving

Een vader en moeder en vier van hun kinderen komen door verdrinking om het leven. De dag ervoor heeft een vrouwtje op de plek des onheils al gejammer uit het water gehoord. Ook was er een stem te horen: 'De tijd is verschenen, de man is er niet'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 294, verhaal 5 (archief MI)

Motief

D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.    D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.   

Commentaar

ca. 1951
Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
"Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"

Naam Overig in Tekst

Falom    Falom   

Blauwe    Blauwe   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Feanwâlden    Feanwâlden   

Bûtenfjild    Bûtenfjild   

Godloassingel    Godloassingel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21