Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ031403

Een sage (mondeling), dinsdag 09 januari 1968

Hoofdtekst

It wie yn 't bigjin fan ús trouwen. Myn man wie yn Dútslân oan 't wurk. Ik wist noch net hwannear't er thúskomme soe.
'k Siet op in joun by de tafel. Dêr stie myn man foar 't glês, in bytsje roungear. Hy hie roetswart hier en in swarte snor. Sa stie er foar 't glês to sjen.
Ik draeide my even om. Doe't ik wer seach, wied er fuort.
"Nou komt Kei gau thús," sei 'k tsjin 'e buorlju, "hwant ik haw him sjoen."
't Wie èk sa. In pear dagen letter doe kaem er.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige thuiskomst: een paar dagen later staat hij inderdaad op de stoep.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 314, verhaal 3 (archief MI)

Commentaar

9 januari 1968
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Naam Locatie in Tekst

Duitsland    Duitsland   

Dútslân    Dútslân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21