Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ031407

Een sage (mondeling), dinsdag 09 januari 1968

Hoofdtekst

Ik lei op bêd. 't Wie hjir yn dit hûs. Ik seach in deakiste. Op dy kiste wie in kat. Dy kat sprong mei in plof op 'e groun. De kiste seach ik tige dúdlik. De hantfetten en alles koe 'k bêst ûnderskiede.
Doe kaem der hwat by my op bêd. Ik lei op 'e rêch. Datselde kaem op 't fuottenein by my en gong sa by my op oan 'e hals ta. Ik koe net sjen hwat it wie. En ik koe gjin lûd jaen. Ik koe my ek net omdraeije.
't Wie in nachtmerje. Ik hie 't ôfgryslike binaud.
Dy kiste dy't ik doe sjoen ha, dat is neikaem. 't Wie de kiste fan in great-minske.
Klaes de Ruiter kaem letter yn ús hûs to wenjen.
Sawn jier neitiid stoar syn frou. Har kiste hie ik sjoen.
(Vraag: hoe kon dat in het huis waar ze nu in woont?)

Onderwerp

SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen    SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen   

Beschrijving

Een vrouw ontwaart 's nachts heel duidelijk een doodskist met een kat erop in haar kamer. De kat springt met een plof op de grond en begint vanaf het voeteinde over het lichaam van de vrouw omhoog te klimmen. Het is een nachtmerrie. In de kist komt de vrouw van een latere bewoner te liggen. Het is een voorgezicht.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 314, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

9 januari 1968
Der Sarg gesehen en SINSAG 0291 Mensch von Mahr beritten

Naam Overig in Tekst

Klaes de Ruiter    Klaes de Ruiter   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21