Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ032702

Een mop (mondeling), 1967

Hoofdtekst

Jan Hepkes fan Surhústerfean fortelde:
Ik kom fan Ljouwert op 'e fyts. Der kom in bui opsetten en dy wie flak achter my. Ik fytste en fytste sa hurd ik mar koe. Ik tocht: "Dû krigest my net, dû silst it net winne."
En ik rêdde it op. Schraechwurk. Doe't ik op it Fean oankom, sieten der krekt in pear drippen wetter achter op 'e potskerm. Ik koe de bui krekt foarbliuwe. Wy dienen beide om 't hurdste, mar ik woan it.

Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Jan Hepkes fietst hard om de bui voor te blijven en slaagt erin met slechts een paar druppels op het achterspatbord thuis te komen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 327, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

1967
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Schraechwurk    Schraechwurk   

Fean    Fean   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Ljouwert    Ljouwert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21