Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ033412

Een sage (mondeling), vrijdag 09 februari 1968

Hoofdtekst

Ik bin twakear troud west. Myn twadde man hie in soan, dy joech om God noch syn gebot.
Op in saterdeijoun gongen ik en myn keardel to jounpraten.
Doe gong hy op stap nei Harkema, nei de kroech fan Ruerd en Baeije.
Doe't er heal de reed del wie, woarde er keard. En der wie net ien, tominsten hy seach net ien.
"Duvel," sei er, "krij my net fan achteren, mar krij my fan foaren."
Doe woarde er oppakt en in hiel ein fuortsmiten.
Doe is er nei hûs ta ôfset.
Doe't ik en myn man thúskommen wie hy der al. Hy lei yn in poel wetter, krekt as hienen se in amerfol wetter oer him hinne smiten. Sa hied er swit. Fan kleare binaudens.
"Ik tocht, ik sil dy in opneuker jaen," sei er, "mar dat koe ik net. De duvel wie my foar." Hy lei op bêd.
Tonei wied er hwat better to brûken. Hy wie sa forwoest net mear.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een ongelovige spotter daagt de duivel uit en wordt gestraft: hij wordt gegrepen en ruw neergesmeten.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 334, verhaal 12 (archief MI)

Commentaar

9 februari 1968
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

God    God   

Ruerd    Ruerd   

Baeije    Baeije   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21