Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ033413

Een sage (mondeling), vrijdag 09 februari 1968

Hoofdtekst

Myn broer Kees soe us op in joun nei de faem ta. Dy wenne yn Feansterheide oan 'e Fjouwer Roede.
"As der in duvel is, dan wol 'k him wol us sjen", sei er. Mar doe hied er tofolle sein.
De jouns healwei achten gong er nei de faem ta. Hy wie ûnderweis. Doe kom der him ien op side.
"Goeije navend", sei Kees.
Mar hy krige gjin antwurd.
"Goeije navend", sei Kees noch us wer.
Mar dy oare sei wèr neat.
Hy gong stiif njonken Kees lâns. Kees moest it damke yn fan it húske, dêr't syn faem Griet wenne. Doe klettere earst dy oare oer de barte, krekt as in hynder mei fjouwer poaten.
Doe't er by Griet yn 'e hûs kaem, koe Griet Kees net. Hy hie yn 't swit dreaun. Sa binaud hied er west.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een spotter pocht de duivel wel eens te willen zien. Als de man vervolgens oog in oog staat met de duivel, breekt het angstzweet hem uit.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 334, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

9 februari 1968
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Kees    Kees   

Fjouwer Roede    Fjouwer Roede   

Griet    Griet   

Naam Locatie in Tekst

Feansterheide    Feansterheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21