Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ034701

Een sage (mondeling), woensdag 06 maart 1968

Hoofdtekst

Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is verschenen, de man is er niet.
Mar der gebeurde neat.
In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in manspersoan by him yn 't boatsje. Op itselde plak as de foarige kear hearden se nou beide it lûd: De tijd is verschenen, de man is er niet.
Der gebeurde wèr neat.
In trêdde kear farde er al ris wer nei de mar, doe hied er in oaren-ien by him yn 't boatsje.
Doe waerd er op datselde plak sein: De tijd is verschenen, de man is er àl.
Doe woarde dy man, dy't by him yn 't boatsje siet, sa kjel, dat hy foel út it boatsje wei yn 't wetter en is fordronken.

Onderwerp

SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"    SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"   

Beschrijving

Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en verdrinkt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 347, verhaal 1 (archief MI)

Motief

D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.    D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.   

Commentaar

6 maart 1968
Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
"Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"

Naam Overig in Tekst

Burgumermar    Burgumermar   

Burgumer    Burgumer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21