Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ035111

Een mop (mondeling), maandag 25 maart 1968

Hoofdtekst

Der wie in jager, dy hie in jachtterrein. As it tiid wie fan 'e jacht krige de doomny altyd in hazze fan 'e jager. Syn soantsje brocht dy hazze ornaris hinne.
As er by de doar fan 'e pasterije kaem, sei er altyd op in hwat botte, ûnfatsoenlike wize: "Hjir is in hazze."
Op in kear sei dûmny tsjin him: "Jonkje, dat heart in bytsje oars. 'k Sil dy leare hoe't it mat. Wy sille de rollen us omkeare. Ik sil de jonge wêze en dû matst dwaen as wiestû de doomny."
Doe krige doomny de hazze yn 'e hân en sa stapte er nei de doar ta. En hy sei: "Kompliment van mijn vader en hier is een haas."
"Moai," sei de jonge en stuts de hân yn 'e bûse, "hjir hastû in dûbeltsje."


Onderwerp

AT 1832E* - Good Manners    AT 1832E* - Good Manners   

ATU 1832E*    ATU 1832E*   

Beschrijving

De zoon van de jager moet van zijn vader een dominee een haas brengen. De dominee wil de jongen fatsoen bijbrengen omdat de jongen op een brutale manier de haas overhandigt. De dominee stelt voor de rollen eens om te draaien en biedt de zoon met veel egards het geschenk aan. De jongen bedankt de dominee en geeft hem een dubbeltje als beloning.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 351, verhaal 10 (archief MI)

Commentaar

25 maart 1968
Good Manners

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21