Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ035501

Een mop (mondeling), vrijdag 29 maart 1968

Hoofdtekst

Op 'e Sumarreheide stie in moaije, greate, kapitale buorkerij. Der stie op 'e gevel: Zonder Zorgen.
Doe kom Napoleon dêr lâns mei syn legerke. Hy sei tsjin syn ûndergeskikte dy't neist him wie: "Mast us sjen: Zonder Zorgen. Hoe kin dat nou?"
Hy giet nei de boer ta en seit: "Ik wol us mei jo prate." De boer is yn 't bûthús."
"Binne jo hjir de boer?" freget Napoleon.
"Ja", seit de boer.
Doe sei Napoleon: "Binne jo sûnder soargen?"
"Ja," sei de boer, "ik ha gjin soargen."
"Dat wol 'k wol us better wite", seit Napoleon. "Moarn om dizze tiid kom ik hjir wer, en dan matte jo my fortelle hoefolle wetter as der yn 'e Burgumermar sit. En jo matte my sizze hwat of ik tink. En as jo my dat net fortelle kinne, dan giet de kop der ôf."
Napoleon gong wer fuort.
De boer wie ûnrêstich. Hy roan al mar hinne en wer yn 't bûthús. De feint wie dat net fan him wend.
Hy sei: "Hwat skeelt der oan?"
De boer woe der net al to rjocht oer prate.
De feint sei: "Der is doch hwat."
Op 't lêst sei de boer: "Ik sil 't dy ek wol fortelle." Sa en sa is it."
"Napoleon hat sein, ik krige de kop der ôf as ik dy beide fragen net biantwurdzje koe."
Doe sei de feint: "Sitte jo dêr sa oer yn?" Hy sei: "Sjoch jo mar om in goed hinnekommen. Ik rêd der mei." Hy sei: "Graef mar in great gat yn 'e golle, hear. Sy fine jo noait." En hy sei: "Ik sil der mei rêdde."
Dat gebeurde. De oare deis doe wie de boer forkrûpt.
Dan de feint, dy lûkt de boer syn klean oan en hy giet moai, prinshearlik by de frou yn 'e hûs sitten.
En dêr komt Napoleon op 'e stelde tiid oan. Dan yn 'e hûs en dan seit er: "Nou matte jo my earst mar us sizze hoefolle wetter as der yn 'e Burgumermar sit."
"Nou," seit de feint, "twa amersfol, as de amers mar great genôch binne."
"Ja," seit Napoleon, "jo ha gelyk. 't Is wier."
Mar hy tochte: "Nou krij 'k him nòch wol. Nou matte jo my mar us fortelle hwat ik tink."
Dan seit de feint: "Jo tinke, dat hjir de boer foar jo sit, mar 't is de feint."

Onderwerp

AT 0922 - The shepherd substituting for the priest answers the king's questions    AT 0922 - The shepherd substituting for the priest answers the king's questions   

ATU 0922    ATU 0922   

Beschrijving

Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon stelt dat de boer hem dan morgen om te beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment denkt. Als hij de antwoorden niet weet, gaat zijn hoofd eraf, aldus Napoleon. Het zorgeloze bestaan van de boer is over. Als de knecht de boer rusteloos heen en weer ziet lopen, vraagt hij wat er loos is. De knecht raadt de boer aan zich in een kuil te verstoppen en wacht zelf op de komst van Napoleon. De knecht zegt dat er - als de emmers maar groot genoeg zijn - twee emmers water in het meer zitten. Napoleon geeft hem gelijk, maar verwacht dat de boer hem het antwoord op de tweede vraag schuldig zal blijven. De knecht weet wat Napoleon denkt: 'jij denkt dat hier de boer voor je zit, maar het is de knecht'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 355, verhaal 1 (archief MI)

Commentaar

29 maart 1968
The shepherd substituting for the priest answers the king's questions

Naam Overig in Tekst

Zonder Zorgen    Zonder Zorgen   

Burgumermar    Burgumermar   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Napoleon    Napoleon   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21