Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ035902

Een mop (mondeling), woensdag 03 april 1968

Hoofdtekst

't Wie yn 'e minne tiden. It soasialisme kom op.
In jonge wie lytsfeint by de boer. Hy wie sa'n fyftsjin jier âld.
Hy siet by de boer oan tafel. Sy ieten koalrapen.
Doe krige de jonge in grou stik koalraep op 'e foarke.
"Dat trefste," sei de boer, "in grou stik spek."
"Né," sei de jonge, "'t Is koalraep."
"'t Is spek", sei de boer.
"'t Is koalraep", sei de jonge.
"Dû matst sizze dat it spek is," sei de boer, "oars kinst dyn sinten krije."
"'t Is spek", sei de jonge, hwant hy woe dêr graech bliuwe. Der wie oars nergens hwat to fortsjinjen by 't winter.
Mar in healjier letter wie 't yn 'e simmer. Doe wie 't wurkfolk krap.
De boer siet midden yn 'e ûngetiid. Der woarde in foer hea lege yn 'e skuorre. De jonge holp de boer by it leegjen. Hy sljochte de golle.
"Sjoch," sei er tsjin 'e boer, "dêr rint in hazze oer 't groubynt."
"Welné," sei de boer, "dat is in kat."
"It is in hazze", sei de jonge.
"It is in kat", sei de boer.
"Jo matte sizze dat it in hazze is en oars: myn sinten."
"It is in hazze", sei de boer.
Doe sei de jonge:
"Doe't de koolraap moest worden spek,
had je mij voor de gek.
Maar nu de kat wordt een haas
ben ik de baas."

Onderwerp

AT 1565** - Turnips as Bacon    AT 1565** - Turnips as Bacon   

ATU 1565**    ATU 1565**   

Beschrijving

In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer dreigt hem niet uit te betalen als hij blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas te zien. De knecht dreigt op te stappen als de boer niet toegeeft. De knecht besluit met een 'Toen de koolraap moest worden spek, had je mij voor de gek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de baas'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 359, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

3 april 1968
Turnips as Bacon

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21