Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ036004

Een mop (mondeling), maandag 08 april 1968

Hoofdtekst

Yn Dokkum wie in timmerman oan 't wurk. 't Wie yn 'e maitiid. Hy moest in balke yn 'e hûs ha. Hy kom der mei oansjouwen. Dy balke moest troch 't finster, mar hy koe him der noait troch krije. Hy hâldde de balke der oerdwars foar. Hy stie to prakkesearen hoe't er dit ha moest.
Hy sjocht us yn 'e loft en dan geane syn egen nei de dakpannen ta.
Der komt krekt in protter oanfleanen mei in reidtsje dwars yn 'e bek. Hy kin sa net mei 't reidtsje ûnder 'e panne komme, like min as de timmerman mei de balke yn 'e hûs.
Mar dan sjocht er hoe't de protter it reidtsje delleit. Dan nimt er it op 'e ein yn 'e bek en sa sleept er it ta 't gatsje yn ûnder 'e pannen.
Doe tocht de Dokkumer timmerman: "Sa mat ik ek mei de balke dwaen" en dat hat er dien en doe krige er de balke to plak.Onderwerp

AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge    AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge   

ATU 1248    ATU 1248   

Beschrijving

Een timmerman in Dokkum kan een balk niet door een venster krijgen omdat hij deze overdwars houdt. Hij ziet een spreeuw een strostengel in de lengte in een nauwe opening onder de dakpannen schuiven en volgt met de balk met succes dit voorbeeld.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 360, verhaal 4 (archief MI)

Commentaar

8 april 1968
Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge

Naam Overig in Tekst

Dokkumer    Dokkumer   

Naam Locatie in Tekst

Dokkum    Dokkum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21