Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ036804

Een sprookje (mondeling), dinsdag 23 april 1968

Hoofdtekst

De greate koal
Der wie in man, dy boude in hiele greate koal. Hy sei tsjin syn wiif: "Dy koal, dy mat de reus mar ha. Foar ús is er doch fiersto great."
De reus hat der wol sin oan.
De bûtenste blêdden wurde der ôfdien.
Ien blêd leit oer de kop en der komt krekt in leger soldaten oan. Tagelyk bigjint it to spielen. De twahûndert man fan it leger skûlje moai ûnder it omkearde koalblêd en bliuwe koarkdroech.
De koal mat sean wurde. Mar der is nergens in tsjettel sa great dat dy koal der yn kin.
Dan bigjinne fjouwer man in tsjettel to meitsjen. Sy reitsje oan 't klinken, mar steane dêrby sa fier fan elkoar ôf, dat de iene kin de oare net klinken hearre.
As de panne klear is, wurdt de koal der yn dien.
En dan wurdt er sean.
Doe't de jongkeardel dizze koal opiten hie, krige er toarst. Hy giet by in marke lizzen.
Tagelyk mei it wetter slokt er ek in skipke troch, dat dêr op 'e mar dreau.
In dei of hwat letter hat er pine yn 'e mûle. Dan giet er nei dokter ta.
"Dû bist nochal hwat mânsk," seit de dokter tsjin 'e reus, "dû dochst my neat, wol?"
"Né, dokter, dat is wol fortroud", seit de reus.
Dan mat er langút oer de groun lizzen gean. De dokter set in leider by syn holle op.
As er by de lippen komt, seit de dokter: "Ja, ik sjoch it wol. Der rint jo in matroas yn 'e holle kies om."
(Dy wie der út slingere, doe't er it skip trochslokt hie)
De matroas der út en doe wie de reus genezen.

Onderwerp

AT 1960D - The Great Vegetable    AT 1960D - The Great Vegetable   

ATU 1960D    ATU 1960D   

Beschrijving

De Grote Kool is zo enorm, dat een tweehonderd man tellend leger onder het buitenste blad kan schuilen voor de regen. Als vier mannen een reuzeketel willen maken om de kool te koken, staan ze bij het vervaardigen zo ver van elkaar af dat ze elkaar niet meer horen. Als een reus de enorme kool opgegeten heeft, gaat hij zijn dorst lessen bij het water. Als hij in zijn gulzigheid ook een schip opslokt, krijgt hij enorme last van zijn kies. Er blijkt een matroos rond te zwemmen in zijn holle kies.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 368, verhaal 4 (archief MI)

Commentaar

23 april 1968
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Vegetable 1: De grote kool.
The Great Vegetable

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21