Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ037203

Een sage (mondeling), woensdag 17 april 1968

Hoofdtekst

Ritske wie yn 'e Beetster petten oan 't baggeljen.
Ritske hie gedonder hawn mei Jaring Hollander fan 'e Fjouwer Roede. Dy hie him biskiten mei jirappels.
Ritske moest der alle nachten út. Dan kommen der altyd twa man. De iene krige him yn 'e earm, en de oare gong achter him oan. Dy achterste sei altyd: "net dwaen", Sa kommen se by de petgatten.
De iene woe Ritske forsûpe, de oare sei: "net dwaen".
't Is net gebeurd. De achterste hie de measte macht.

Beschrijving

Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd 'niet doen'.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 372, verhaal 3

Commentaar

17 april 1968

Naam Overig in Tekst

Ritske    Ritske   

Beet    Beet   

Jaring Hollander    Jaring Hollander   

Fjouwer Roede    Fjouwer Roede   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21