Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ037209

Een sage (mondeling), woensdag 17 april 1968

Hoofdtekst

As ien lúskes krijt en hy is tige siik, dan giet er dea. It is mei ús skoanmem ek gebeurd, en sy hie noait lêst fan luzen, sy wie sa skjin as de brân.
Hja hat us tige siik west, doe miende se dat se stjerre soe.
Myn frou wie doe noch mar alve jier. Doe rôp se myn frou by har. Sy sei: "Ik ha hjir jild. Wolstû dat salang foar broerke biwarje oant dy great is?"
Mar myn frou sei: "Ik kin 't net dwaen, ik kin dat jild net biwarje."
Skoanmem is wer better woarn. Sy hat noch sahwat tsien jier leefd.


Beschrijving

Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood.
Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar het meisje zei het geld niet te kunnen bewaren, en de moeder werd weer beter.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 372, verhaal 9

Commentaar

17 april 1968

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21