Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ037304

Een sage (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Ik wie noch mar in jonkje, doe rekke âlde Hâns Stelwagen siik. Hy woarde sa min, dat der woarde by wekke. Syn soan Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend.
Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter hûs, 't wie der fol. Klaes en Japik krigen elk in heafoarke en stutsen dy der yn. Mar der rekke noait ien fan dy katten dea. Sy ha Piter Poes der by helle.
De tsjoenster dat wie Age Antsje Syts.
Sy ha de kessens iepen toarnd, dêr kamen krânsen út.
(Syts wie troud mei koopman U. Dy sutele mei boekjes en potleaden ensa. Sy hâldden der in folksloazjemint op nei, dêr't alle swalkers en omrinders sliepe koenen. Koopman U. praette hwat fremd. "Tite kan niet tsjoenen", sei er.)


Onderwerp

SINSAG 0592 - Hexentier kann nicht getroffen werden    SINSAG 0592 - Hexentier kann nicht getroffen werden   

Beschrijving

Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 373, verhaal 4

Commentaar

onbekend
Hexentier kann nicht getroffen werden

Naam Overig in Tekst

Hâns Stelwagen    Hâns Stelwagen   

Hans Stelwagen    Hans Stelwagen   

Japik Stelwagen    Japik Stelwagen   

Klaes Bylsma    Klaes Bylsma   

Piter Poes    Piter Poes   

Age Antsje Sys    Age Antsje Sys   

Naam Locatie in Tekst

Tite    Tite   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21