Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ037908

Een sage (mondeling), dinsdag 30 april 1968

Hoofdtekst

Ek op in kear, doe kom myn broer fan 'e jongelingsforiening thús. 't Wie sahwat tsien ûre op 'e joun. Hy soe op bêd, mar doe wie 't ynienen allegear lawaei. Der woarde mei stiennen en latten smiten en der woarde timmere. It lûd wie op it plak dêr't er sahwat wie. Hy gong net earder op bêd foardat it lûd út wie. Hy stie der nei to harkjen en wachte oant it ophâldde. In pear maend letter is der op dat plak in keammerke timmere woarn.Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een jongen hoorde eens het geluid van timmeren. Een paar maanden later is op die plek een kamer getimmerd.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 379, verhaal 8

Commentaar

30 april 1968
Vorbedeutung anderer Ereignisse.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21