Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ038313

Een sage (mondeling), vrijdag 03 mei 1968

Hoofdtekst

Yn 'e Hantumer Utbuorren wenne foarhinne in sekere Jensma. Dat wie in hiele raren-ien. Hy flokte alles by elkoar.
Op in kear lei er dea op 'e telle, mei de holle achterstofoar op 'e romp. De duvel hie him de nekke omdraeid.
Syn mem hie faek tsjin him sein: "Tink der om jonge, de duvel komt aenst by dy." Mar dêr hied er de spot mei dreaun.
De plaets stie flak by de skoalle. As bern doarsten wy der hast net by lâns.


Onderwerp

SINSAG 0922 - Teufel bricht Sünder das Genick.    SINSAG 0922 - Teufel bricht Sünder das Genick.   

Beschrijving

Een moeder waarschuwde haar spottende zoon vaak dat de duivel hem zou komen halen. Op een keer werd zijn lichaam gevonden, met zijn hoofd achterstevoren op zijn romp. De duivel had hem de nek omgedraaid.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 383, verhaal 13

Commentaar

3 mei 1968
Teufel bricht Sünder das Genick.

Naam Overig in Tekst

Jensma    Jensma   

Naam Locatie in Tekst

Hantumer Utbuorren    Hantumer Utbuorren   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21