Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ038316

Een sage (mondeling), vrijdag 03 mei 1968

Hoofdtekst

Us beppe wenne yn Hantumer Utbuorren. Sy hat froeger bitsjoend west. Hja wie doe noch jong. Hja hie pankoeken iten by in âld-wiif. Hja wie krekt troud mei ús pake Pier Soepboer.
Sy woarde siik. Pake gong nei Wopke to Kûkherne. It wetter fan beppe nom er mei.
Doe't Wopke dat bisjoen hie, sei er: "Hjir is in drank en nou matte jo gau meitsje dat jo thús komme en har fuort in healfleske fan dit guod jaen. Sy is bitsjoend en sy hat in levend beest yn har."
Doe't se in heal fleske fan dat guod ynnom hie, wie der har in hiele greate swarte krobbe fan wol seis c.m. ta de hals út kom.
Doe't se de medesinen fan Wopke trou brûkte, woarde se gau wer better.
Beppe hie in protte krânsen yn 't kessen en dy krânsen dêr sieten allerhande hoannekoppen en slangen yn.


Onderwerp

TM 3109 - Heksenkrans in kussen    TM 3109 - Heksenkrans in kussen   

Beschrijving

Een vrouw was eens betoverd geraakt doordat ze pannenkoeken had gegeten bij een oud vrouwtje. Haar man ging naar Wopke de duivelbanner en kreeg een drankje mee. Dit nam ze in , en toen kwam er een enorme worm uit haar nek. In haar hoofdkussen vonden ze allerlei kransen van hanenkoppen en slangen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 383, verhaal 16

Commentaar

3 mei 1968
Heksenkrans in kussen

Naam Overig in Tekst

Pier Soepboer    Pier Soepboer   

Wopke    Wopke   

Naam Locatie in Tekst

Hantumer Utbuorren    Hantumer Utbuorren   

Kûkherne    Kûkherne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21