Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ039103

Een sage (mondeling), dinsdag 12 september 1967

Hoofdtekst

Tusken Skûlenburch en Jistrum matte trije hûskes stien ha, yn 't iene dêrfan matte pake en dy wenne ha: heit syn âlden. Dêrnjonken wenne in man, dy moest alles sjen. Jouns kom er wol us by pake en beppe. Op in kear hie hy der wer op út west, sa fortelde er. Alhiel oer Eastemar, Sumar en sa nei Swartkrús.
"Ik bin der noch raer fan fan hwat ik dêr sjoen ha", sei er. "'t Kanael woarde forbrede (de Swemmer). 't Is net bêst," sei er, "hwant 't sil strome fan deade minsken en 't is allegearre bloed. Wy krije noch in slimme oarloch." (Yntje Jans?)
Heit hat dit faek forteld. Hy wie doe noch in bern, doe't er it hearde.
Ien ding is al neikommen, it forbreedzjen fan 'e Swemmer. It oare mat ôfwachte wurde.


Beschrijving

Een man zag vaak dingen vantevoren gebeuren. Op een keer voorspelde hij dat het kanaal de Zwemmer verbreed zou worden en dat het er zal stromen van de dode mensen. Er zou een erge oorlog komen. Het eerste is uitgekomen, het andere moet nog afgewacht worden.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 391, verhaal 3

Commentaar

12 september 1967

Naam Overig in Tekst

Swartkrús    Swartkrús   

Zwartekruis    Zwartekruis   

Swemmer    Swemmer   

Zwemmer    Zwemmer   

Yntje Jans    Yntje Jans   

Naam Locatie in Tekst

Skûlenburch    Skûlenburch   

Jistrum    Jistrum   

Eestrum    Eestrum   

Eastermar    Eastermar   

Oostermeer    Oostermeer   

Sumar    Sumar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21