Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ039615

Een sage (mondeling), zondag 05 mei 1968

Hoofdtekst

Ik wie sechstjin jier âld, doe bin 'k nei Dútslân ta rekke. Doe't ik dêr in skoftsje west hie, doe seach ik op in nacht klear dat der trije arbeiders oan kommen. Ik lei op bêd. 't Wienen arbeiders út Hollân. De iene hie in broek oan mei in oar stik yn 'e knibbel.
Trije dagen letter wienen se der. Dy mei in forsette knibbel yn 'e broek wie in neef fan my.


Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een man zag 's avonds in bed eens drie Hollandse arbeiders aan komen lopen. Maar in werkelijkheid was er niets. Drie dagen later waren de drie er echt.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 396, verhaal 15

Commentaar

5 en 17 mei 1968
Vorbedeutung anderer Ereignisse.

Naam Overig in Tekst

Hollân    Hollân   

Naam Locatie in Tekst

Dútslân    Dútslân   

Duitsland    Duitsland   

Holland    Holland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21