Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ040101

Een sprookje (mondeling), vrijdag 09 februari 1968

Hoofdtekst

Doe't ik in jonkje wie fortelde ús pake, dat wie heit syn heit, my de forhaeltsjes oer Fileman.
Fileman wie noch in jonkje. Mar doe wied er al o sa snoad. Gjin minske dy't him bang en bifreesd meitsje koe.
Hy wenne by syn mem yn 'e hûs. Dat wie in widdoufrou. De minsken seinen tsjin 'e koaning: "Dy jonge wyt fan alles."
Doe tocht de koaning: "Ik mat mar us nei him ta."
Hy ried der op syn hynder hinne. Fileman wie allinnich thús, syn mem wie fuort.
Sy hienen dêr in bopp- en in ûnderdoar. De boppedoar stie iepen. De koaning ried oan 'e doar ta. It hynder stie heal ta de doar yn en hy sels ek heal.
Doe sei de koaning: "Is hier volk?"
"Ja," sei Fileman, "een vol mens, een half mens en een half paard."
Doe frege de koaning him hwer't syn mem wie.
"Myn mem is fuort om skea of om skande", sei er.
Doe sei de koaning: "Hwat bidoelst dêr mei?"
Fileman sei: Myn mem is der op út om in timpke brea to lienen. As se 't werombringt en it is mear, dan is dat skea foar har. Mar as se 't wer bringt en it is minder, dan is dat skande foar har."

Onderwerp

AT 0921 - The king and the peasant's son    AT 0921 - The king and the peasant's son   

ATU 0921    ATU 0921   

Beschrijving

Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was. Fileman antwoordde dat er een heel mens was, een half mens en een half paard. Op de vraag van de koning waar zijn moeder was, antwoordde hij dat zij onderweg was voor scha of voor schande. Hij bedoelde daarmee dat zijn moeder probeerde om aan een stukje brood te komen. Komt ze terug met meer, dan is dat scha voor haar. Komt ze terug met minder, dan is het schande voor haar.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 401, verhaal 1

Commentaar

9 februari 1968
The king and the peasant's son

Naam Overig in Tekst

Fileman    Fileman   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21