Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ040202

Een sage (mondeling), zondag 05 mei 1968

Hoofdtekst

Hoe is de namme Godloas Tolhûs ûntstien?
Dêr stie in tolhûs, alhiel op 'e rûmte. As men der troch woe, moest men ien of twa sinten jaen.
Flak by dat tolhek lei in âlde fisker mei in fiskersaekje. Dy die neat oars as flokken, it wie in rare woesteling.
Op 't lêst woarde dy âlde fisker siik. Doe moesten se by him wekje. Doe wekke der us in man by him, dy hie 't oerdeis drok. De sliep foel him dy nachts oan.
Dat fornom er en dat moest net fansels. Dat hy tocht: ik gean even by de âlde fisker wei yn 'e bûtenloft.
Hy der út, net iens sa lang, mar doe't er wer yn 'e aek kom, lei dêr dy âlde fisker mei de kop achterstofoar op 'e romp op 'e bûkdelling fan it aekje.
De duvel hie him de kop omdraeid, hwant it wie in goddeloas man.
Sadwaende hat it hûs de namme krige fan it Godloas tolhûs.


Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Bij het tolhek lag een oude visser die niet anders deed dan vloeken. Na een ziektebed werd zijn lichaam gevonden met zijn hoofd achterstevoren op de romp. Dat had de duivel gedaan. Het tolhuis werd het Goddeloze tolhuis genoemd.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 402, verhaal 2

Commentaar

5 mei 1968
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Godloas Tolhûs    Godloas Tolhûs   

Goddeloos tolhuis    Goddeloos tolhuis   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21