Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ040301

Een sage (mondeling), zondag 12 mei 1968

Hoofdtekst

Alde Jan Abrahams van der Werf fan Sumar fortelde ús - doe wienen wy noch bern - :
De kant nei de krúswetters út ried in man op it iis. Hy wie allinne.
Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet.
Hy woarde kjel en seach om him hinne, hwer't dat lûd wei kom. Hy bleau stean, mar der wie nergens hwat to sjen.
Doe kom der ien oanriden op redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.


Onderwerp

SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"    SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"   

Beschrijving

Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 403, verhaal 1

Motief

D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.    D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.   

Commentaar

12 mei 1968
Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”
"Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"

Naam Overig in Tekst

Jan Abrahams van der Werf    Jan Abrahams van der Werf   

Naam Locatie in Tekst

Sumar    Sumar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21