Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ040507

Een sage (mondeling), september 1954

Hoofdtekst

Beppe fortelde: Myn susterke wie as bern al us in kear bitsjoend. Doe gong heit nei Hinse Jehannes de Boer ta. 't Wie jountiid. Hy joech drank mei. Heit sei tsjin him: "Ik leau net dat jo dêr hwat oan dwaen kinne."
Mar dat hied er net sizze matten.
Hinse Jehannes sei: "Jo matte goed oppasse, dat jo mei de drank thúskomme. Der kinne ûnderweis miskien swierrichheden wêze."
Heit koe noait it paed fan 't hekje fine om by de duvelbander fan 't hiem to kommen.
Doe kom er by heit en holp him fan 't hiem.
"Pas op 'e drank", sei er noch us.
Heit wie omtrint thús, doe sprong him in dikke, grouwe houn by 't boarst op. Dy fornielde 't drankje. Heit sei: "Nou ik noait wer nei dy duvelbander. Dy wyt alles."


Onderwerp

TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner    TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner   

Beschrijving

De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De vader wilde niet meer teruggaan, omdat Hinse Jehannes alles al wist.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 405, verhaal 7

Commentaar

september 1954
Het drankje van de duivelbanner

Naam Overig in Tekst

Hinse Jehannes de Boer    Hinse Jehannes de Boer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21