Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ041008

Een sage (mondeling), donderdag 30 mei 1968

Hoofdtekst

Ik haw in swager yn Eastemar wenjen hawn, dy is letter nei Amerika ta gong. Dat wie Jan Klomp. Hy wenne oan 'e Langeastloane. Hy fortelde my us:
In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen.
Der wienen guon dy wisten dêrfan en dêr wienen twa man by, dy loerden op him.
Dy roannen him de jouns tomjitte. Sy wienen oan Swarteweisein ta. Doe seinen se: "Hy mat dochs hast komme." Mar hy kom net. Doe seinen se: "Dan geane wy earst noch in eintsje werom."
Doe kom de boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy mannen kinne my better net sjen." Der lei in skou omkeard yn 'e berm. Hy tocht: "Dêr krûp ik salang ûnder oant dy keardels foarby binne."
Hy lei dêr noch net sa mâlle lang, doe hearde hy dy keardels al oankommen.
Sy gongen op 'e omkearde boat sitten.
Hja praetten togearre. Hy koe alles skoan hearre. De iene wie syn arbeider.
"Hy màt komme", sei syn arbeider.
De oare sei: "As er aenst komt, hwat matte wy him dan dwaen?"
"Fuort deameitsje", sei syn arbeider.
Sy forfeelden har dêr op dy boat. Sy gongen in eintsje fierder. Sy moesten him dòch tsjinkomme, tochten se.
Doe't de boer tocht, dat se fier genôch fuort wienen, klaude dy ûnder 'e boat wei en makke, dat er thúskom.
De oare moarns kom de arbeider by him. Hy sei tsjin 'e boer: "Kom, wie de boer al wer thús?"
"Ja," sei de boer, "ik siet ûnder 'e boat, dêr't jim boppe op sieten. En dû mast meitsje datst fuort komste, en dû mast hjir noait wer op 't hiem komme."


Onderwerp

VDK 0958L* - De man onder de omgekeerde boot    VDK 0958L* - De man onder de omgekeerde boot   

Beschrijving

Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De twee mannen die aankwamen, gingen juist op dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze begrepen maar niet waar de boer bleef en besloten na een tijdje wat verder te lopen. De boer maakte dat hij thuiskwam. Toen de arbeider de volgende dag bij hem kwam, heeft hij hem meteen ontslagen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 410, verhaal 8

Commentaar

30 mei 1968
De man onder de omgekeerde boot

Naam Overig in Tekst

Jan Klomp    Jan Klomp   

Naam Locatie in Tekst

Eastermar    Eastermar   

Oostermeer    Oostermeer   

Amerika    Amerika   

Langeastloane    Langeastloane   

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Swartewei    Swartewei   

Zwarteweg    Zwarteweg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21