Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ041108

Een sage (mondeling), zondag 26 mei 1968

Hoofdtekst

Hjir hat in greate rogmoune stien. Dy is letter ôfbarnd. Heit wie noch feint, 't wie op in nacht yn Moarmwâld. Doe't heit by de moune kaem, tocht er: "Hea, dêr stean trije man yn to terskjen. Dat binne trije duten. (Ik kon niet gewaarworden wat 'duten' zijn A.A.J.) Sy tursken alle trije moai op 'e slach. Heit sei: "Ik gong der hinne, en doe wie der niks. Ik sei noch: "Hwa binne hjir?", mar ik krige gjin antwurd. Dy moune stie oan 'e Mounewei.


Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Een man zag eens drie mannen op een molen, maar toen hij dichterbij kwam, was er niemand meer te zien.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 411, verhaal 8

Commentaar

26 mei 1968
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Overig in Tekst

Moarmwâld    Moarmwâld   

Naam Locatie in Tekst

Mounewei    Mounewei   

Molenweg    Molenweg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21