Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ042103

Een sage (mondeling), maandag 17 juni 1968

Hoofdtekst

Der wie ris in reus, dy wie troud. Op in kear kom er thús, doe hie syn frou in min sin. Dat wie fan gefolgen dat de reus razend woarde op syn frou.
Hy krijt de bats en hy bigjint mei modder to goaijen. Dat kom yn in feart tolânne en doe woarde dy dêr bryk. Doe't se dêr de oare deis lâns kommen lei der in bocht yn 'e feart. Se praetten dêr hwat krûm en seinen Ah-ah-krum. Sa hat dat plak dêr de namme Akkrum krige.


Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Een boze reus begon eens met modder te gooien. Dat kwam in het kanaal terecht, en de volgende dag liep het kanaal krom. De mensen zeiden 'Ah-ah-krum en zo heeft die plek de naam Akkrom gekregen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 421, verhaal 3

Commentaar

17 juni 1968
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Locatie in Tekst

Akkrum    Akkrum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21