Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ042703

Een sage (mondeling), woensdag 19 juni 1968

Hoofdtekst

Der sieten trije jongemannen yn 'e kroech to Minnertsgea. Dat wie yn heite feintejierren sahwat om 1900 hinne. Sy wienen aerdich hwat oansketten en gongen midden yn 'e nacht nei 't tsjerkhôf ta. Dêr gongen se op in platte sark sitten. Sy swearden as der in God wie, dan moest er him sjen litte. Wie der in duvel dan moest dy komme. Doe wie it God dy't kom. Hy hat ien fan 'e trije jonges der útpikt. Dy hat ôfgryslike klappen hawn fan ien dy't se net seagen. Dat wie God.
Doe is dyselde bikeard woarn. Hy is letter nei Amerika gong as heilsoldaet.


Beschrijving

Drie dronken jongemannen zaten op een avond op een platte zerk op het kerkhof. Ze zweerden dat als er een god was, hij zich moest laten zien. Als er een duivel was, dan moest hij komen. God kwam en pikte een van de drie jongens uit. Deze kreeg vreselijke klappen, maar kon niet zien van wie. Diegene heeft zich toen bekeerd en is als heilsoldaat naar Amerika vertrokken.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 427, verhaal 3

Commentaar

19 juni 1968

Naam Overig in Tekst

God    God   

Naam Locatie in Tekst

Minnertsgea    Minnertsgea   

Amerika    Amerika   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21