Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ043805

Een mop (mondeling), zondag 14 juli 1968

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy hie in dikke houn.
Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat kostet jo hûndert goune."
"Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer."
In maand letter frege de boer: "Hoe fier is 't, kin de houn al prate?"
"Al in bytsje boer, mar as jo my noch in kear hûndert goune jowe, dan praet er ta."
"Hjir hast wer hûndert goune", sei de boer.
Wer in maend letter frege er syn arbeider: "Kin er nou goed prate?"
"Hy kin prate as in advokaet," sei de arbeider, "juster fortelde er my noch, dat de boer wie great mei de faem."
Doe sei de boer: "Hjir hast nòch hûndert goune. Dan mast der foar soargje dat dy houn dea rekket."


Onderwerp

AT 1750A - Sending a Dog to be Educated    AT 1750A - Sending a Dog to be Educated   

ATU 1750A    ATU 1750A   

Beschrijving

Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon praten. De arbeider zei al een beetje, maar dat als hij nog honderd gulden zou geven, het een stuk beter zou gaan. Opnieuw gaf de boer geld. Weer een maand later vroeg de boer opnieuw of de hond al goed kon praten. De arbeider zei dat de hond kon praten als een advocaat, en dat hij hem net verteld had dat de boer een verhouding had met de meid. Toen gaf de boer de arbeider nogmaals honderd gulden en hij vroeg hem de hond af te maken.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 438, verhaal 5

Commentaar

14 juli 1968
Sending a Dog to be Educated

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21