Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ044021

Een sage (mondeling), zaterdag 20 juli 1968

Hoofdtekst

Yn 'e Westerein spûke altyd in frommes om nachts, dy wie yn 't swart klaeid. Sy kom fan 't tsjerkhôf. Ik ha se wit hoe faek sjoen. Dan kuijere se de wei lâns en gong troch in sleat hinne. Sa gong se nei har eigen húske ta. Sy wie al stoarn. 't Wie 't wiif fan Gerben. Hja hie skulden makke doe't se noch leefde. Har man Gerben hie biloofd, hy soe dy skulden bitelje, mar dat die er net. Dêrtroch koe 't minske de rêst net fine.


Onderwerp

SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)    SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)   

Beschrijving

Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts rond zien spoken in een zwart kleed.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 440, verhaal 21

Commentaar

20 juli 1968
Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe).

Naam Overig in Tekst

Gerben    Gerben   

Naam Locatie in Tekst

Westerein    Westerein   

Westereinde    Westereinde   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21