Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ045007

Een sage (mondeling), zaterdag 10 augustus 1968

Hoofdtekst

To Feanwâlden, op 'e hoeke fan 'e Westerwâl wenne Fokke Boonstra. Hy wie bakker en wie ôfkomstich fan Burgum. Hy sutele altyd mei syn breaspullen en hie ek klanten yn Burgum sitten en dêromhinne.
"t Wie op in winter en 't iis wie sterk. Doe fytste Boonstra oer de Burgumermar, om gauwer by syn klanten to wêzen. Dat die er altyd as it sterk iis wie, hwant dat snie in hiel stik ôf.
Mar doe woarde it tij-waer. Doe die er it noch wol faek. Hy weage it lang.
Doe sei syn frou: "Dû mast net wer oer de Mar fytse, hwant ik ha dy fannacht foar my hawn, doe sakkest troch 't iis en forsûpste."
Mar hy die 't al. 't Wie sa maklik binnentroch.
Hy is dy kear fordronken.
Syn frou hie 't allegear yn 'e nacht sjoen.


Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Een bakker fietste in de winter vaak over het ijs naar zijn werk, omdat dat een stuk korter was. Op een keer waarschuwde zijn vrouw dat hij die dag niet over het ijs moest gaan. Ze had die nacht voor zich gezien dat hij door het ijs zakte en verdronk. Maar de man ging toch over het ijs, en inderdaad is hij verdronken.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 450, verhaal 7

Commentaar

10 augustus 1968
Andere Todesvorzeichen

Naam Overig in Tekst

Westerwâl    Westerwâl   

Fokke Boonstra    Fokke Boonstra   

Burgumermar    Burgumermar   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Burgum    Burgum   

Burgumermeer    Burgumermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21