Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046009

Een sage (mondeling), zondag 18 augustus 1968

Hoofdtekst

Nachtmerjes komme troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs. 't Binne yn 'e regel froulju, mar ek wolris manlju en soms ha se de gedaente fan in dier.
As men jiske struide foar de drompel of foar it bêd, dan kommen se net, hwant dêr wienen se bang foar.
Sy meije neat meinimme út in oar hûs en jiske, dat kleeft fêst.


Beschrijving

Nachtmerries - veelal vrouwen, slechts incidenteel een man of een dier - komen via het sleutelgat het huis binnen. Je kan nachtmerries weren door as voor de drempel of voor het bed te strooien.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 460, verhaal 9 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

18 augustus 1968

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21