Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046010

Een sage (mondeling), zondag 18 augustus 1968

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy hie in hynder, dat wie nachts ôfgryslike drok. Dan skopte it en trape dat it raer wie. En moarns, op 'e stâl, roan him it swit yn stralen by de hûd del.
De boer hie wol yn 'e gaten dat dat it wurk wie fan in nachtmerje. Der siet nachts in nachtmerje op it hynder.
Op in nacht paste de boer op. Hy hie in ammerfol wetter klear stean. Doe't it hynder wer drok oan 't stampen wie op 'e stâl, doe wipte hy gau dat ammerfol wetter oer 't hynder hinne. Doe siet der in man achterstofoar op 't hynder. Dat wie de nachtmerje. Hy koe net fuortkomme, omt er wetter oan him hie.


Onderwerp

SINSAG 0781 - Mahr im Stall ertappt. Gelübde nicht wieder zu kommen. (Erlösung).    SINSAG 0781 - Mahr im Stall ertappt. Gelübde nicht wieder zu kommen. (Erlösung).   

Beschrijving

Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit, blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie - kan niet wegkomen omdat er water op hem zit.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 460, verhaal 10 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

18 augustus 1968
Mahr im Stall ertappt. Gelübde nicht wieder zu kommen. (Erlösung).

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21